ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА


  • Хэрэглэгч, түншээ эрхэмлэн дээдэлнэ
  • Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний дээд зэрэгт хангуулахыг ямагт эрмэлзэнэ

ISO 9001
OHSAS 18001

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН УДИРДЛАГА


  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг үргэлж №1-д тавьдаг
  • Ажилтан бүрээ эрхэмлэн дээдэлнэ

БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫ УДИРДЛАГА


  • Байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаална
  • Байгалийн нөөцийн зохистой хэрэглээг дэмжинэ
  • Байгаль орчны бохирдлыг боломжит хамгийн бага хэмжээнд байлгана

ISO 14001